O školi

           

Kratak istorijat Osnovne škole ,,Dr Đorđe Joanović“ Novo Miloševo

 

Spajanjem dva sela posle Drugog svetskog rata, Beodre i Dragutinova (Karlova), nastala je potreba da se spoje i dve dotadašnje škole u jednu. To se i desilo osnivačkim aktom Opštine Novi Bečej 1974. kada je otvorena škola u novoj zgradi i pod  novim imenom: Osnovna škola ,,Miloš Popov“. U istoj zgradi se nalazi i  radi i danas osnovna škola, ali pod drugim imenom. Od 2002. godine škola nosi naziv Osnovna škola ,,Dr Đorđe Joanović“ po jednom od osnivača i dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu i Instituta za patologiju koji je rođen u našem mestu.

 

Nastava u školi se realizuje na dva nastavna jezika: za učenike od 1. do 8. razreda na srpskom nastavnom jeziku i za učenike od 1. do 4. razreda na mađarskom nastavnom jeziku. U školi postoje i četiri odeljenja u kojima rade deca po individualnom obrazovnom planu. Za zainteresovane učenike organizuje se nastava mađarskog jezika sa elementima nacionalne kulture. Vodi se računa i radi se sa margninalizovanim grupama pa je u radu škole angažovan pedagošski asitent. Razvija se i stalna potreba usavršavanja nastavnika kroz edukativne seminare u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje nastavnika u Kikindi.

Danas škola ima 492 učenika koji su razvrstani u 24 redovna odeljenja i 4 posebne grupe. Većina odeljenja su samostalna. 4 odeljenja su kombinovana. Prateći kretanje učenika uočljiv je pad broja – škola je i ekada imala preko 800 učenika.

Prostor škole – 3700 m2 zadovoljava potrebe nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Prostor škole je opremeljen savremenim nastavnim sredstvima: postoje u školi dva informatička kabineta sa 50 računara, a postoje i pokretna nastavna sredstva koje koriste nastavnici u kabinetskoj nastavi (video projektori /video-bimovi), lap-topovi, kao i dve elektronske multimedijalne table. Fiskulturna sala (540 m2) pruža velike mogućnosti za organizovanjem nastave fizičkog vaspitanja i ostalih vannastavnih aktivnosti, te i naši učenci ostvaruju zapažene rezultate u raznim sportskim disciplinama.

Na oko 4000 m2  se prostire školsko dvorište, a zelene površine čine preko  2000 m2.I pored nedostatka trpezarijskog prostora, organizuje se užina u školi i deli po učionicama.

Ističe se je i rad Učeničke zadruge (mladi pčelari, kretivne radionice) kao i mnogih sekcija, te škola učestuje na takmičenjima, kako opštinskog, tako i regionalnog, pa i  republičkog  nivoa,  i time neguje i promoviše kvalitetan rad sa učenicima svih uzrasta. Ono na šta se takođe veoma obraća pažnja je i zdravlje dece: postoji tesna saradnja sa lokalnim Domom zdravlja, a škola učenicima nudi i mogućnost obuke u plivanju sa ciljem podizanja kvaliteta zdravlja.

Ostvaruje se i značajna saradnja sa lokalnom zajednicom (Mesnom zajednicom Novo Miloševo, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom, raznim sporstkim klubovima, Udruženjem penzionera, itd.).